CASCAD-E-NIEUWSBRIEF  25  VOORJAAR 2010

Website: www.cascade1987.nl
Weblog : www.cascade1987.web-log.nl


INHOUD
  1. Inleiding: medewerking / aandacht / actie van donateurs gevraagd
  2. Nieuws
  3. Mededelingen van het bestuur
  4. Interactief / Actie
  5. Recent verschenen en binnenkort te verschijnen publicaties
  6. Exposities
  7. Agenda
  8. Buitenland


1. Inleiding: medewerking / aandacht / actie van donateurs gevraagd


In dit hoofdstukje van de Nieuwsbrief wordt veelal om medewerking van de vrienden gevraagd aan bestuurs- of commissie-activiteiten, o.i.d. Het bestuur heeft deze keer geen directe vragen, maar wel wordt hierbij nog eens extra aandacht gevraagd voor de nieuwe ‘organisatie’ van de excursies. In de laatste brief die aan allen per post is verzonden wordt op de achterzijde van de brief over de Ronde Tafel Conferentie uiteen gezet hoe de procedures in het vervolg gaan verlopen, 19 maart jl. is intussen het emailbericht verstuurd aan allen van wie het emailadres bij Cascade bekend is. Het gaat allemaal vanzelf, zou je kunnen zeggen, alleen niets kan zonder uw emailadres. Heeft u dat al opgegeven? Zie dus de laatste brief van de voorzitter en reageer zo nodig. Opgeven per email bespaart veel werk en veel geld.


2. Nieuws


* Groene BRIM?
Zie website van RCE.

* Beeckestijn
Beeckestijn? www.vriendenvanbeeckestijn.nl.

 * Vereniging PHB? 
Op 30 januari 2010 is de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen opgericht. Deze heeft tot doel het bevorderen van de instandhouding van historische buitenplaatsen, die een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed uitmaken. Zie de website van VPHB (website in wording, maar als u geïnteresseerd bent, dan weet u vast het website-adres).


3. Mededelingen van het Bestuur
Tuinhistorisch Genootschap Cascade bestaat in 2012 vijf en twintig (25) jaar. Een volwassen stichting dus, die meetelt in de gelederen van het groene erfgoed. Wat de plannen zijn voor dat jaar, daar wordt over nagedacht. Mocht u ideeën hebben, of u dat jaar extra willen inzetten voor Cascade, neemt u dan contact op met het bestuur.

Wat Cascade zoal aan activiteiten heeft ontplooid die afgelopen jaren vanaf 1987, dat is te vinden op de Cascade-website, onder Activiteiten/Jaarprogramma, overzicht van Cascade-activiteiten vanaf 1987 tot heden. Deze lijst, die een goede indruk geeft van de manier waarop Cascade aan haar doelstelling werkt, is nu een up-date gemaakt (activiteiten tot heden) en we beloven u dat deze in het vervolg wordt bijgehouden.


4. Interactief / Acties

* Op de opening van de tentoonstelling ‘Vorstelijk Tuinieren’ in Teylers Museum had ik contact met Gerda Huisman, conservator Bijzondere Collecties Universiteits Bibliotheek Groningen. Zij toonde mij enige bladen (kopieën) van een Florilegium uit 1668 van Francuscus de Geest, een manuscript dat in de Bibliotheca Nazionale in Rome ligt opgeslagen. Het betreft planten uit de tuin van Theodorus Saeckma in Leeuwarden. Het interessante voor tuinhistorici is dat het manuscript dateert uit 1668, hetzelfde jaar dat Den Nederlandsen Hovenier werd uitgegeven. Wie er meer van wil weten (waar lag die tuin in Leeuwarden?) of ook verder wil neuzen in het manuscript in Rome, zie internetartikel Theodorus Saeckma's buiten verkocht 1675. Even helemaal doorscrollen naar beneden voor beschrijving van enkele planten.

* Richard Zweekhorst attendeerde me in verband met Zocher op de pagina www.kranten-historisch.startpagina.nl. Men is druk bezig, en natuurlijk nog lang niet klaar, met de digitalisering van vele Nederlandse kranten. Misschien zijn alle gegevens niet altijd even betrouwbaar, maar ze geven een aardig tijdsbeeld, zoals advertenties van buitenplaatsen die te koop worden aangeboden (denk ook aan de weblog van Leo van der Meer, 29 augustus 2007) of artikeltjes met persoonlijke meningen over een nieuw plantsoen of tuin of het werk van een bepaalde tuinarchitect. Men kan zoeken met eigen zoektermen.


5. Recent verschenen en binnenkort te verschijnen publicaties
* Norbert Nordmann. Wo sich Theologie und Gartenkunst durchdringen: Die Steyler Klostergärten des hl. Arnold Jansen. Regensburg, 2009. 136 p. ISBN 978-3-7954-2318-6. Prijs € 12,90.

(tekst uitgeverij Schnell und Steiner:) Ein Garten, der nicht gehegt wird, verliert sein paradiesisches Gesicht. Der hl. Arnold Janssen, Gründer des Steyler Ordens, machte dies zu seinem Credo und erarbeitete zusammen mit dem Gartenfachmann Gerard Rademan um 1890 Parks in klassischer Manier, darin eingebettet religiöse Grotten und Statuen. Innerhalb von 20 Jahren entstanden weitere Landschaftsgärten von großer Vielfalt und Schönheit, darunter in Mödling bei Wien und St. Wendel im Saarland.
Innerhalb von 20 Jahren entstanden weitere Gärten von großer Vielfalt und Schönheit, darunter in Mödling/Wien und St. Wendel im Saarland. Janssen glaubte, dass eine friedvolle »Heilige Stadt Gottes« auch hier auf Erden geschaffen werden sollte, in harter, doch unaufgeregter gemeinsamer
Anstrengung. Der Band erzählt von der Theologie des Ordensgründers und deren praktischer Umsetzung durch weitläufige Parks mit Oasen der Ruhe, darin Nutzgärten und Arbeitsstätten. Zahlreiche unveröffentlichte historische Aufnahmen werden um neue Fotografien ergänzt.* Clemens Steenbergen, Johan van der Zwart, Joost Grootens ; ed.: Rita Brons, Bernard Colenbrander ; with contrib. by Koos Bosma ... [et al.]. Atlas van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  Rotterdam, 2009. 208 p + 1 CD-ROM ill. ISBN 978 90 6450 608 6. Prijs € 45,00.

(tekst  uitgeverij 010:) De Nieuwe Hollandse Waterlinie is cartografisch uitgewerkt aan de hand van een viertal thema's: de ligging van het landschap, het inundatiesysteem, het strategische stelsel en recente ontwikkelingen. De linie openbaart zich als een wijdvertakt militair verdedigingssysteem van forten, groepsschuilplaatsen en bij oorlogsdreiging te inunderen polders. De kaarten tonen de samenhang van de linie als strategisch-landschappelijk bouwwerk. Ze laten de topografische opbouw van dit bouwwerk zien in lagen en onderdelen. De meer gedetailleerde kaarten van de forten etaleren de rijkdom aan historische plekken, landschappelijke inpassingen en inrichtingselementen. De atlas biedt bestuurders houvast en ontwerpers vrijheid. Een goed vertrekpunt voor het opnieuw op de kaart zetten van dit unieke nationale landschap. Essays plaatsen de Nieuwe Hollandse Waterlinie in een historisch perspectief. De atlas is tot stand gekomen in opdracht van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie. (klein deel via Google Books)* G.J. Jaspers (eindredactie). Kunst, natuur en techniek op en rond kasteel Keukenhof. Lisse, 2009. Jaarboek Kasteel Keukenhof. Met artikelen van Gerard Jaspers, Kees Langeveld, Kees van der Leer, Meindert Stokroos. 224 p. ISBN 9789087041250. Prijs € 19,00

Paula Dix-Hertogh oordeelt: Het derde Jaarboek Kasteel Keukenhof biedt aangename bijdragen over de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners. De artikelen zijn vlot geschreven en bieden voor elk wat wils. Toch is juist die veelzijdigheid misschien ook de zwakte van het boekje. Zelfs geïnteresseerden in kasteel Keukenhof zullen waarschijnlijk niet alle artikelen willen lezen, simpelweg omdat ze te divers van onderwerp zijn. (groot deel in te zien via Google Books)* Bert Scova Righini. A. C. W. Staring (1767-1840): landheerlijk leven van een denker en doener van statuur. Zutphen, 2009. 352 p. ISBN 978.90.5730.578.8. Prijs € 39,50.

(tekst uitgeverij Walburgpers:) Over het literatorschap van Staring (1767–1840) is al veel geschreven. Als een van de weinige Achterhoekers verwierf hij daarmee, zeker in zijn tijd, nationale faam. Zijn veelzijdige persoonlijkheid kan het beste gekenschetst worden met het in onbruik geraakte begrip homo universalis. Toch bleven veel aspecten van deze enorm belezen en breed geïnteresseerde man onbelicht. Deze biografie wil daaraan, op basis van een schat aan nog niet eerder geraadpleegd materiaal, een einde aan maken. Zo wordt voor het eerst een volledig beeld van Staring geschetst als bestrijder van de wateroverlast in de Achterhoek. Compleet met alle tegenwerking die hij ondervond; de streek zou daar nog decennialang de naweeën van ondervinden. De belichting van zijn vele activiteiten gebeurt niet los van de maatschappelijke omgeving waarin hij opereerde. De nog nauwelijks beschreven markensamenleving en het sociale milieu van de plattelandselite in de Achterhoek komen uitvoerig aan de orde. Ook krijgt de lezer een impressie van de – eveneens vrij onbekende – bosgeschiedenis van de streek. Deze biografie van Gelderlands bekendste dichter schetst daarmee een caleidoscopisch beeld van de Achterhoekse samenleving in Starings tijd. Maar dan met een kritische blik en zonder de bij de geschiedschrijving over dit onderwerp gebruikelijke romantisering.* Jan Harenberg. Verdwenen grandeur Enghuizen. Alphen aan de Rijn, 2009. 88 p. ISBN 9064698507. Prijs € 17,50.

De auteur merkt op: Het bleek geen gemakkelijke opgave te zijn, aangezien er niet zo erg veel gegevens bekend waren. Zo heb ik tevergeefs in het huisarchief gezocht naar de bouwtekeningen. Die bleken er niet te zijn. Ook tekeningen van het landschapspark ontbraken. Daar komt bij dat Enghuizen geen middeleeuws kasteel is geweest, dat in de loop der tijden menige belegering heeft moeten doorstaan, zoals dat bijvoorbeeld bij het naburige kasteel te Laag-Keppel het geval is geweest. De enig bekende verwoesting heeft plaatsgevonden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Niettemin waren er voldoende gegevens en afbeeldingen bijeen te brengen om een boek over dit belangrijke en interessante huis te kunnen samenstellen. (eerste 12 pag. via deze pdf)* Rob van der Ham (red.). Groen Goed: handreiking kwaliteit openbaar groen. Den Haag, 2010.  Uitgave van: Vereniging Stadswerk Nederland i.s.m. Sdu Uitgevers Den Haag.
ISBN: 978-90-12-13299-2. Prijs € 39,95  Ook te bestellen via SDU.

Zie ook weblog Cascade, zondag 10 januari 2010.
De verschillende manieren waarop groen kan worden beoordeeld, worden vervolgens
uiteengezet in een tiental wetenschappelijke essays plus een overkoepelend essay. Er is
bijvoorbeeld aandacht voor groen en (stads)milieukwaliteit, groen en recreatieve
behoeften, groen en het functioneren van steden, groen en cultuurhistorie en een
kosten-batenanalyse van groenvoorzieningen. De lezer kan ervoor kiezen om niet alle
essays te lezen wanneer de interesse maar naar één of enkele deelonderwerpen uitgaat.
Tegelijkertijd is Groen Goed een 'state-of-the-art-boek' van de inzichten in openbaar
groen in Nederland.* Jaap Evert Abrahamse. De grote uitleg van Amsterdam: Stadsontwikkeling in de zeventiende
Eeuw. Hilversum, 2010. 432 p. ISBN 978 906868 491 9. Prijs € 39,90.

Dit boek trekt ook de aandacht van groen-historici, in verband met de boom-beplanting langs de grachten.
(tekst uitgever Thoth:) Tussen 1585 en 1685 groeide Amsterdam uit van regionale havenstad tot centrum van de wereldhandel. De snel stijgende vraag naar ruimte voor havens en industrie ging gepaard met een explosieve bevolkings-groei. Dit alles leidde tot een uitzonderlijke stedenbouwkundige opgave, culminerend in twee enorme op elkaar aansluitende vergrotingen – die van 1613 en die van 1663 – waarmee de stad vijfmaal zo groot werd. Rondom de oude stad ontstond de grachtengordel als exclusief woongebied, omringd door de Jordaan en andere gemengde woon- en werkwijken, met aan de waterkant een reeks eilanden voor handel en scheepsbouw. Het resultaat was een voor die tijd hypermoderne stad volgens de drievoudige eis van nut, schoonheid en profijt, een stad die door zijn grootte, ligging en ontwerp een unieke plaats inneemt in de geschiedenis van de Europese stedenbouw.
De vraag hoe het stadsbestuur erin slaagde deze immense tweeledige vergroting – of uitleg, zoals men vroeger zei – in stedenbouwkundig, infrastructureel, logistiek en financieel opzicht in goede banen te leiden, vormt het onderwerp van dit boek. Dankzij een gedegen analyse van de bestuurlijke archieven komt de auteur tot een complete reconstructie van de besluitvorming over omvang, ontwerp en aanleg van de stadsuitbreidingen. Aparte hoofdstukken behandelen de ruimtelijke ordening, de functies van de stedelijke buitenruimte en de problematiek rond het stadswater. Hiermee mag De grote uitleg van Amsterdam het eerste standaardwerk op dit gebied genoemd worden* M.R. Potjer. Moscowa : van begraafplaats naar begraafpark in Arnhem. Utrecht, 2009. 80 p. Arnhemse monumentenreeks (22).  ISBN 978-90-5345-382-7. Prijs € 9,95* R. van Immerseel e.a. Eyckenstein: op de grens van zand en veen. Utrecht, 2010. 96 p. ISBN 978-90-5345-403-9. Prijs €14,95. Een uitgave i.s.m. de Nederlandse Kastelenstichting.

(tekst uitgever Matrijs:) De Utrechtse Heuvelrug is een typisch buitenplaatsenlandschap. De Laagte van Pijnenburg, tussen De Bilt en Soest, is een bijzonder gebied dat al vroeg door rijke Utrechters en Amsterdammers werd ontdekt. Ze stichtten er diverse buitens waarvan het bij Maartensdijk gelegen Eyckenstein een van de grootste is. Eyckenstein bestaat uit huis, tuin, park, waterpartijen, lanen, pachtboerderijen en landbouwgronden. Eyckenstein ligt op de grens van zand en veen. Aan de oostzijde grenst het landgoed aan de Utrechtse Heuvelrug, waar vroeger schapen werden geweid. Niet toevallig kende Eyckenstein een eigen schaapskooi. Het westelijk deel was een veenontginning. Vanuit dat agrarisch gebruik ontstond aan het begin van de zeventiende eeuw een boerderij met herenkamer, die later tot een buitenplaats werd omgevormd. De bewogen bestaansgeschiedenis geeft niet alleen een prachtig beeld van de ontwikkeling van buitenplaatsen, maar ook een inkijkje in de sociale verhoudingen van de adellijke en patricische families die de Utrechtse buitenplaatsen bewoonden en de uitdagingen die het beheer van een dergelijk bezit met zich meebrengt.


* Sandra Langereis. Breken met het verleden: Herinneringen en vergeten op het Valkhof in de Bataafse revolutiejaren. Nijmegen, 2009. 200 p. ISBN 9789460040368. NUR 685. Prijs €17,50.
 
Een nieuw perspectief op het Valkhof als plaats van herinnering. Hierin is de geschiedenis van het bouwen van groot belang, maar die van het breken evenzeer

* P. G. Hoftijzer. Een hortulanus en zijn boeken: de bibliotheek van Jacob Ligtvoet (1684-1752), tuinman van de Leidse hortus botanicus. Leids Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, 101 (2009), p. 71-90.

6. Exposities

* Vorstelijk Tuinieren. Teylers Museum, Haarlem. 30 januari t/m 2 mei 2010:

Papavers uit de Hortus Eystettensis, 1613.

Zie eerdere weblog en aankondiging in eerdere Nieuwsbrief.

Van windhandel tot wereldhandel: 150 jaar Koninklijke Algemeene Vereeniging Bloembollencultuur. Museum De Zwarte Tulp, Grachtweg 2A, Lisse. 23 januari t/m 16 mei 2010, di t/m zo 13.00-17.00:                                                                                                 (persbericht Museum voor de Bollenstreek): Bloembollen en Nederland horen al eeuwen bij elkaar. Rede genoeg om die geschiedenis te beschrijven. Dat is dan ook gebeurd in de Canon van de Bloembollen. Die canon vormt de basis van de tentoonstelling, die in het Museum de Zwarte Tulp wordt gehouden van 23 januari 2010 tot en met 16 mei 2010. De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is de belangenbehartiger voor de bloembollenteeltsector in Nederland en bestaat in 2010 150 jaar. Niet alleen viert de KAVB haar jubileum met het museum, dat in 2010 haar 25 jarig jubileum viert, maar ook de Hortus Bulborum te Limmen en de Hortus Botanicus in Leiden zijn erbij betrokken. De Hortus in Leiden omdat Carolius Clusius daar de eerste tulpen aan Nederlandse grond toevertrouwde. De Hortus in Limmen, omdat er een groot sortiment Darwintulpen op de tuin te vinden is. Deze groep werd eind 19e eeuw geïntroduceerd en heeft de Nederlandse tulpenteelt ingrijpend beïnvloed. Een deel van dat sortiment is dit najaar aan de tuin van het Museum toevertrouwd.
In Museum de Zwarte Tulp wordt vooral aandacht besteed aan de zogenaamde Windhandel of tulpenmanie; aan de kalkzandsteen fabriek in Hillegom, omdat door afgravingen goede bollengrond werd gemaakt; aan de wetenschap, waarbij zelfs DE Dr. Hugo de Vries, daarin nog een rol heeft gespeeld en aan de familie Krelage, omdat die aan de wieg van de huidige Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur heeft gestaan. Beroemdheden als Nicolaas Dames, Blaauw en Beijer en niet te vergeten de man die nieuwe soorten trachtte te verkrijgen door bestraling, Dr de Mol, zullen de revue passeren.
Natuurlijk wordt er ook aandacht aan de jubilaris zelf besteed. Op een 10 meter lange wand zal de geschiedenis van de KAVB een plek krijgen. Heel belangrijk in deze tentoonstelling is een foto-album uit 1875 met een gewicht van ruim 2 ½ kg, mede veroorzaakt door een echt marmeren voorblad.

Tulpen in Amsterdam. Rijksmuseum Amsterdam. 2 maart - 1 juni 2010
(website Rijksmusem:) Het Rijksmuseum toont vanaf 2 maart de mooiste 17de- en 18de-eeuwse prenten en tekeningen van tulpen uit eigen collectie. Losse tulpen, tulpen in boeketten, in de tuin, als ontwerp voor een zilveren ornament en op allegorische afbeeldingen. Hoogtepunt is het tulpenboek van Jacob Marrel uit 1637-1639. Complete tulpenboeken zijn uiterst zeldzaam en het exemplaar van Marrel is zeer zelden getoond aan het publiek.

* Amsterdamse Tulpendagen.
Op 24 en 25 april organiseren Museum Van Loon en tuinarchitect Saskia Albrecht de eerste editie van de Amsterdamse Tulpen Dagen. In tien tuinen in de stad, onder meer die van het Rijksmuseum aan de Jan Luykenstraat, zijn dan bloeiende tulpen te zien. Voor meer informatie, zie de site van Museum Van Loon.

* Androuet Du Cerceau (1520-1586). L’inventeur de l’architecture à la française? Paris, Palais Chaillot, Place Trocadero. 10 februari – 9 mei

Zie ook de publicatie onder punt 8. Buitenland. Zie verder Institut national d'histoire de l'art.
7. Agenda 2009

* 27 maart 2010: Ronde Tafel Conferentie te Rhenen
* 24 april 2010: Voorjaars-excursie naar Doorwerth/Oosterbeek
* 19 juni 2010: Midsummernight
* 18 september 2010: Najaarsexcursie
* 18 november 2010: Mini-symposium
   
* 2012 Cascade-lustrum. Tuinhistorisch Genootschap Cascade bestaat 25 jaar. 
* SOL-bijeenkomsten worden per email bekend gemaakt.

Activiteiten georganiseerd door andere instellingen:

* 21 april 2010: Clusiuslezingen: 'De literaire tuin', Universiteit Leiden

* 20 mei 2010: Monumentenstudiedag Erfgoed Nederland, Delft.
De Monumentenstudiedag wordt georganiseerd door Erfgoed Nederland in samenwerking met de Gemeente Delft. Het thema van dit jaar is: ‘Groen in de stad’. Het programma bestaat uit lezingen in de ochtend en in de middag een fietstocht langs verschillende interessante praktijkvoorbeelden in Delft. Daarna volgt een bespreking hiervan. Meer informatie over de Monumentenstudiedag volgt binnenkort op de website van Erfgoed Nederland.

* 6 oktober 2010: Platform Groen Erfgoed, RCE Amersfoort, vanaf 13:30


8. Buitenland

* Jean Guillhaume; Peter Führing (eds.). Jaques Androuet Du Cerceau: "un des plus grands architectes qui se soient jamais trouvés en France". Paris, 2010. Dit boek verschijnt bij een tentoonstelling, in Palais de Chaillot, Place du Trocadéro, Paris. 10 februari – 9 mei. Prijs: $120.00; ISBN: 9782708408692.

L'oeuvre graphique de Du Cerceau, la plus étendue et la plus diverse du XVIe siècle, n'a été étudiée dans son ensemble qu'une seule fois, en 1887. Depuis lors, les travaux se sont concentrés sur quelques-uns de ses aspects, mais personne n'a affronté la masse des 1 700 estampes et des 1 200 dessins laissés par l'artiste. D'où l'urgence d'une nouvelle monographie qui ne pouvait être écrite que par un groupe de chercheurs et qui exigeait au préalable la réunion d'un corpus photographique, réalisée avec l'aide du Getty Research Institute. Ce livre est donc le résultat d'un effort collectif, poursuivi pendant huit ans. Il révèle la carrière d'un grand artiste protégé par le roi, explique son processus de travail, identifie les sources multiples qui ont nourri son imagination et met finalement en évidence l'originalité d'une oeuvre qui s'est développée dans de multiples directions : Du Cerceau, graveur, dessinateur, architecte, est à la fois un créateur d'ornements, un rêveur d'architectures antiques et modernes, un témoin et un acteur de l'architecture française de son temps. Les deux catalogues qui concluent l'ouvrage écartent les fausses attributions et décrivent toutes les productions de l'artiste, fournissant ainsi une base sûre aux études ultérieures que ce livre va permettre.
Zie ook onder Exposities.

Colofon

CASCAD-E-NIEUWSBRIEF is een uitgave van stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade
Eindredactie: Carla Oldenburger
Technische vormgeving: Jan Holwerda

Sluitingsdatum kopij volgende Cascad-E-Nieuwsbrief: 15 juni 2010
Bijdragen, opmerkingen, vragen etc. kunt u emailen naar nieuwsbrief@cascade1987.nl


Kopfoto: uitsnede ontwerp Eyckenstein (Maartensdijk), L.A. Springer (1881), bron Bibliotheek WUR, Speciale Collecties