Voortbestaan van Stichting PHB bedreigd


Buitenplaatsen Mozaïek samengesteld door Carla Oldenburger

In het weekend van 13 en 14 juni jl. zijn de aangesloten eigenaren en de vrienden van de Stichting PHB verder op de hoogte gebracht en bijgepraat over de penibele situatie waarin PHB verkeert. De Minister van LNV is voornemens de subsidie van xe2x82xac 2,25 miljoen met ingang van 2010 te stoppen. Op de Cascade-weblog van 3 februari 2009 kunt u nauwkeurig lezen hoe dit proces in zijn werk is gegaan. Zie de links naar de begrotingsstaten LNV en het afschrift van de brief van de Minister LNV aan de Stichting PHB (december 2008).

Hoewel deze kwestie al aanhangig is gemaakt sinds najaar 2008, is er nu ruim een half jaar later nog steeds geen zekerheid voor de medewerkers van PHB en voor de aangesloten buitenplaats-eigenaren. Het moge duidelijk zijn, als dit voornemen van de Minister wordt doorgezet, zullen vele buitenplaatsen in het nauw komen omdat de vele hoveniers (ca. 45) hun werk niet meer kunnen uitoefenen en omdat de medewerkers (ca. 15, directie, sectie beleid en planbureau) hun expertise niet meer kunnen uitdragen. Om die reden werd afgelopen weekend de noodklok geluid. Op de website van Stichting PHB vindt u doorverwijzingen naar het laatste nieuws: o.a. filmpjes van TV Gelderland en Kanaal 13, gemaakt op de bijeenkomst van aangeslotenen zaterdag 13 juni; kopieën van pagina’s uit de tijdschriften Tuinjournaal (juni 2009) en Tuin en Landschap (2009, nr.4) en een oproep van buitenplaats-bewoner René Dessing, een noodkreet om hulp, aandacht en steun.

Wat kan Cascade nu doen? Het leek ons een goed idee in ieder geval alle Cascade-vrienden op de hoogte te brengen van deze benarde situatie voor PHB door middel van een weblog. Tegelijkertijd worden zo alle Cascade-vrienden en ook allen, verontrust over deze situatie in de hele wereld, via de onder deze weblog te vinden Knop Reacties  in de gelegenheid gesteld hun commentaar te geven of hun steun te betuigen. Wij zullen de reacties eventueel bundelen en naar het Ministerie sturen. Zie ook de website PHB. CO

 

21 gedachten over “Voortbestaan van Stichting PHB bedreigd

 1. Later LNV, Tweede Kamer en/of commissie materiaal, met het risico dat ik niet alles heb gevonden of niet geheel correct interpreteer:

  De website van Interprovinciaal Overleg meldt:
  Onder druk van de Kamer is de minister van LNV bereid om het stopzetten van de regeling voor historische buitenplaatsen te herzien. Ze komt vóór de zomer met een brief.

  In een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van in 2008 gedane toezeggingen van minister Verburg (30 maart 2009) staat onder het kopje ‘Algemeen overleg Agenda Landschap van 28 januari 2009’:
  De minister van LNV zal de TK [Tweede Kamer] ruim voor het zomerreces 2009 informeren over het combineren van de subsidieregeling voor particulier historische buitenplaatsen met het Programma Beheer en de huidige regeling kritisch tegen het licht te houden.
  Stand van zaken: Momenteel vinden gesprekken plaats met de Stichting Particulier Historische Buitenplaatsen (PHB) die nu begunstigde is van de regeling en met het ministerie van OCW vanwege de verantwoordelijkheid voor monumentenbeleid (buitenplaatsen die nu indirect subsidie ontvangen zijn rijksmonumenten). Ik zal u, zoals aangegeven, rond de zomer informeren over de uitkomsten van deze gesprekken en de mogelijkheden die er zijn.

  Nogmaals bovenstaande dateert van 30 maart 2009.

  Tot slot in Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 19 mei 2009 (vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) valt als indicatie van druk door de Tweede Kamer te lezen:
  45. Agendapunt: Historische buitenplaatsen
  Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering – Tweede Kamerlid,
  Snijder-Hazelhoff J.F. (VVD) – 19 mei 2009
  Historische buitenplaatsen – 2009Z09381
  Besluit: De minister zal worden verzocht om een brief voor het zomerreces 2009 waarin duidelijkheid geschapen wordt over de uitvoering van het beleid m.b.t. historische buitenplaatsen.
  Noot: Na de pv van 21 april 2009 is aan de minister gerappelleerd over de toegezegde brief m.b.t. het combineren van de subsidieregeling voor particulier historische buitenplaatsen met het Programma Beheer. Een reactie is verzocht vóór het zomerreces.

  Enne, het zomerreces start vrijdag 3 juli. ‘ruim voor het zomerreces’ gaat dus een probleem worden. Vandaar waarschijnlijk de ‘rond de zomer’.

 2. Wat goed om deze aandacht voor het bedreigde groene erfgoed te lezen!
  Doe wat je aan publiciteit en steun doen kunt. Er dreigt nu onder meer 35 jaar gebundelde kennis en collectie verstrooid en zo verloren te raken.

  De Tweede kamer onderschrijft gelukkig het maatschappelijk belang van de historische buitenplaatsen en in het verlengde daarvan dat overheidsfinanciering van structureel onderhoud nodig is. Het is nog niet te laat. Maar het zomerreces van de Tweede kamer is wèl de 12 uur voor PHB…

 3. Fijn om te lezen dat men zo betrokken is bij onze mooie organisatie.

  Het kan toch niet gebeuren dat alle kennis die op het PHB aanwezig verloren gaat. Naast gespecialiseerd kantoorpersoneel met een rijke en gevarieerde kennis is ook onder de hoveniers zoveel specifieke praktijkgerichte kennis aanwezig. Dit moet gebundeld blijven en we moeten ons mooie werk voortzetten. Er is sinds de oprichting van PHB, in 1973, door buitenplaatseigenaren en PHB-personeel zoveel tijd, liefde en geld gestoken in het restaureren en behouden van historische tuinen en parken. Dit is op zoveel buitenplaatsen goed te zien en we zijn er nog lang niet, er moet nog zoveel gebeuren. Dus laat ons mooie en dankbare werk voortbestaan en steun ons.

  Het is inderdaad 10 seconden voor 12 maar het is nog niet te laat! Wij geven niet zomaar op.

 4. Mevrouw Lutz Jacobi schreef als reactie op de weblog aankondiging retour aan allen die via R. Dessing een kopie van zijn schrijven mochten ontvangen, dd.18 juni 2010:
  Beste allen,
  Al langere tijd heb ik hierover contact met de heren Kranz ( PHB ) en Conijn ( Kasteel Midachten). Het lijkt me verstandig dat u als 1 front optreedt voor overleg met de Tweede Kamerleden xe2x80xa6..het wordt anders redelijk chaotisch en zonde voor ieders energie ten behoeve van deze goede zaak. Het komt 25 mei op de agenda bij het AO natuurbeheer en vooraf zal een petitie worden aangeboden.
  Hartelijke groet,
  Lutz Jacobi
  Lid Tweede Kamer,
  PvdA fractie.
  Ze heeft zeker gelijk als ze spreekt over met 1 front optreden. Het was en is precies de bedoeling van Cascade om alle meningen bijeen te krijgen en dan gebundeld aan te bieden.Deze weblog blijft hier voor open staan. Wie hier reageert wordt zichtbaar door geboden openbaarheid. Dat is het voordeel.CO

 5. Petitie instandhouding subsidies voor beschermde historische buitenplaatsen.

  Beste mensen,
  Met excuses dat ik u allen zo onpersoonlijk benader, wil ik u vragen bijgaande petitie te tekenen en liefst voor 22 juni aan ons terug te zenden, ter aanbieding aan de Tweede Kamer op 23 juni. Als u behoefte hebt aan toevoegingen om de boodschap te versterken, zou ik dat zeer op prijs stellen.
  Mogelijk heeft deze petitie u al via een ander kanaal bereikt, dan hoeft u natuurlijk niet nog eens in te sturen, maar doorzenden mag ook.

  De petitie is beschikbaar in Word en als PDF document.

  Bij voorbaat grote dank

  Met hartelijke groeten,
  Hein Krantz

 6. Heemschut ondersteunt deze petitie van harte!
  Wij maken ons grote zorgen over het afschaffen van deze subsidie, het betreft een relatief klein bedrag op jaarbasis dat essentieel is voor onze uiterst waardevolle historische buitenplaatsen!

 7. Het volgende stuk tekst, overgenomen van de cascade-weblog stond 18 juni in ‘Erfgoedstem’:

  Stichting Particulier Historische Buitenplaatsen luidt noodklok
  Door een van onze redacteuren op 17 juni.

  In het weekend van 13 en 14 juni jl. zijn de aangesloten eigenaren en de vrienden van de Stichting PHB verder op de hoogte gebracht en bijgepraat over de penibele situatie waarin PHB verkeert. De Minister van LNV is voornemens de subsidie van xc2xac 2,5 miljoen met ingang van 2010 te stoppen. Op de Cascade-weblog van 3 februari 2009 kunt u nauwkeurig lezen hoe dit proces in zijn werk is gegaan.Het moge duidelijk zijn, als dit voornemen van de Minister wordt doorgezet, zullen vele buitenplaatsen in het nauw komen omdat de vele hoveniers (ca. 45) hun werk niet meer kunnen uitoefenen en omdat de medewerkers (directie, sectie beleid en planbureau) hun expertise niet meer kunnen uitdragen.

  Weblog Tuinhistorisch Genootschap Cascade

 8. Geacht [Cascade] Bestuur,
  Wij ondersteunen van harte de instandhouding van het onderhoud van tuinen en parken van onze historische buitenplaatsen!
  Edward W. Leeuwin
  Ariane Leeuwin van de Ven. Amsterdam, 18 Juni 2009

 9. De Nederlandse Tuinenstichting maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van vele buitenplaatsen als de subsidie aan de PHB wordt stopgezet. Wat is 2.5 miljoen op de totale LNV begroting. De minister realiseert zich niet, dat het uiteindelijk veel duurder is de subsidie in te trekken. Know how gaat verloren, maar ook buitenplaatsen die juist door toedoen van de PHB de afgelopen jaren zo aan kwaliteit hebben gewonnen zullen opnieuw verloederen.En wat kost het niet als 60 personen in de ww terecht komt? Er zou juist nog meer geld moeten komen om ook de buitenplaatsen na 1850 in stand te kunnen houden.
  Onderhoud is van essentieel belang voor het instandhouden van buitenplaatsen en de kennis van de PHB mag niet zomaar verdwijnen.

 10. Het opheffen van de structurele subsidie voor PHB betekent een pure kapitaalsvernietiging op het gebied van instandhouding van kastelen en historische buitenplaatsen.
  In de ruim 30 jaar dat PHB in deze sector bezig is heeft de organisatie een schat aan kennis en ervaring weten op te bouwen waardoor onze Nederlandse historische buitenplaatsen er naar verhouding goed voorstaan. In de ons omringende buitenlanden wordt met afgunst gekeken naar hoe bij ons, dankzij PHB, dit deel van het cultureel erfgoed wordt onderhouden (ondanks alle haken en ogen mbt wetgeving en subsidieregelingen).
  Zowel op het gebied van tuin-en parkonderhoud, het meedenken mbt herstel (zie de beheersplannen), maar ook op fiscaal en juridisch terrein (advisering) is PHB van onschatbare waarde gebleven. Het kan toch niet zo zijn dat door een pennestreek al deze expertise verloren zal gaan.
  Hierdoor worden de eigenaren weer in de kou gezet en zal op de lange termijn alleen maar geldverslindend werken.

  Nederlandse Kastelenstichting
  Annemieke Wielinga, directeur

 11. Minister Verburg van LNV vindt de instandhouding van rijksmonumenten primair een verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede kamer over stopzetting van de subsidieregeling voor historische buitenplaatsen met ingang van 2010. Vanaf 2011 zullen groene elementen van particuliere historische buitenplaatsen via het Brim (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) gesubsidieerd worden.
  Lees meer op Groene Ruimte Nieuws en de brief van minister Verburg van LNV.

 12. Tuinen landgoederen lijken voorlopig gered
  De leden van de Kamercommissie droegen de minister op weer met de Stichting PHB te gaan praten.
  Directeur Hein Krantz: "Ik heb begrepen dat de fracties uit de commissie binnenkort met een motie komen om de subsidie in ieder geval voor 2010 te handhaven en daarna te kijken wat er na 2011 gebeurt."
  Aldus deGelderlander.

 13. Voor de laatste berichten over PHB zie hun website, m.n.de berichten van 25 en 26 juni. Het belangrijkste is dat”de minister heeft toegezegd dat er een betere overgangsregeling zal komen. Wij hopen dat dit betekent dat de buitenplaatsen in elk geval in 2010 nog gebruik kunnen maken van de PHB-hoveniersdiensten en dat het PHB-personeel niet per 1 januari 2010 op straat komt te staan. De Kamer zal volgende week hiertoe nog een motie indienen”.

 14. 29 juni kreeg het secretariaat van Cascade via Postbus 51, van Infotiek LNV, een reactie binnen op deze weblog over de subsidie-verstrekking aan PHB en de particuliere eigenaren en wat daaraan gaat veranderen.De tekst luidt:
  Van: DC Infotiek [mailto:infotiek@minlnv.nl]
  Verzonden: maandag 29 juni 2009 8:06
  Aan: secretariaat@cascade1987.nl
  Onderwerp: RE: t.a.v. mevrouw Oldenburger-Ebbers
  Geachte mevrouw Oldenburger-Ebbers,
  M.b.t. tot uw e-mail willen wij u verwijzen naar het kamerstuk van 22 juni 2009 ” Particuliere Historische Buitenplaatsen”.
  Kamerbrief over de subsidieregeling voor historische buitenplaatsen. Die is toe aan herijking en wordt geïntegreerd in regelgeving van OCW.
  Er komt één regeling voor subsidies voor groen en gebouwen
  http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640330&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=39243
  Met vriendelijke groet,
  Infotiek LNV.
  De brief van de Minister is te lang om hieronder op te nemen. Klik dus door via de link en lees de uiterst duielijke brief van de minister.

 15. Subsidieregeling tot 2011 overeind gehouden. Via de website van PHB is te lezen dat de Provinciale Zeeuwse Courant 2 juli heeft gemeld: Minister Verburg wilde de subsidie aan de stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB) vanaf volgend jaar schrappen. Er werken voornamelijk hoveniers die tuinen en parken op buitenplaatsen onderhouden. Goed onderhoud is volgens Verburg geen taak van het Rijk, maar van de eigenaars. De Tweede Kamer steekt nu een stokje voor de bezuiniging. Een motie van PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi wordt ondersteund door CDA, VVD, D66, SGP, SP. Daarin roept de Kamer Verburg op de huidige subsidieregeling tot 2011 overeind te houden en geen onomkeerbare besluiten te nemen.

 16. carla nog hartelijk bedankt voor je steun vanuit cascade we zijn er nog niet maar op de goede weg groete kees kasteel loenersloot

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *