De Leeuwarder Courant, vanaf 1752, digitaal

De totale krantencollectie van de Leeuwarder Courant, van 1752 tot heden, is gedigitaliseerd en gedurende de introductieperiode gratis te raadplegen. Begin 2008 worden er nieuwe functionaliteiten toegevoegd en hiervoor zal een kleine vergoeding worden gevraagd.

Even wat gezocht en gebladerd. Leeuwarder Courant en vanaf 1752 leiden direct tot 2 namen om eens mee te zoeken. Magazijn van Tuin-sieraaden, tenslotte zijn er advertenties geweest, en Lucas Pieter Roodbaard, tuinarchitect in m.n. Friesland.

Ik vond:

7 april 1802
MAGAZYN VAN TUIN-SIERADEN.
Verzameling van Modellen van Aanleg en Sieraad, van groote en kleine LUSTHOVEN, voornamelijk van dezulke die, met weinig kosten, te maaken zyn.  Getrokken uit de voornaamste Buitenlandsche Werken, naar de gelegenheid en Gronden deezer Republiek gewyzigd, en met veele nieuwe Platte Gronden en Sieraaden vermeerderd, door G. VAN LAAR. Eerste Aflevering, in groot Quarto Formaat, gedrukt op Roijaal Schryfpapier. Dit Werk het welk voor de Beminnaars van Tuinen en Lusthoven niet dan nuttig en aangenaam kan zyn, en waar in yder naar gelange van de uitgestrektheid van zynen grond, zodanige Sieraaden en Ontwerpen zal aantreffen, welke zynen aanleg zullen kunnen verfraaijen; wordt uitgegeven, met zeer fraai gecouleurde en ook ongecoleurde Afbeeldingen der Sieraaden en Platte gronden te Amsterdam by J. ALLART. Her..gde Stuk hier van binnen kort zullende worden uitgegeeven, verzoekt den Uitgever dat zy, welke zich van gecoleurde Exampl. gelieven te voorzien, zulks aan hunne Boekverkopers gelieven op te geeven. Al..ne zyn dezelve ter bezigteging voorhanden.

3, 13 en 20 maart 1802
MAGAZYN VAN TUINSIERADEN.
Verzameling van Modellen van Aanleg en Sieraad, van groote en kleine LUSTHOVEN, voornamelyk van dezulke die, met weinig kosten, te maaken zyn.  Getrokken uit de voornaamste Buitenlandsche Werken, naar de gelegenheid en Gronden deezer Republiek gewyzigd, en met veele nieuwe Platte Gronden en Sieraaden vermeerderd, door G. VAN LAAR. Eerste Aflevering, in groot Quarto Formaat, gedrukt op Royaal Schryfpapier.
Dit Werk het welk voor de Beminnaars van Tuinen en Lust-hoven niet dan nuttig en aangenaam kan zyn, en waar in yder naar gelange van de uitgestrektheid van zynen grond, zodanige Sieraaden en Ontwerpen zal aantreffen, welke zynen aanleg zullen kunnen verfraaijen; wordt uitgegeven, met zeer fraai gecoleurde en ook ongecouleurde Afbeeldingen der Sieraaden en Platte gronden te Amsterdam by J. ALLART. En ten einde de Uitgeever zou kunnen berekenen, hoe veele Exempl. gecoleurd by zoude behoeven, is in alle de Boekwinkels in Nederland een Exempl. gecoleurd en een ongecoleurd voorhanden, wordende de geene welke van dit Werk zich gelieven te voorzien, verzogt aan hunne respective Boekverkopers of aan den Uitgeever deezes optegeeven of zy hetzelve gecoleurd of ongecoleurd verkiezen; zullende als dan dadelyk het 1ste Stuk aan hun worden afgeleverd. Eene Beschryving der … vindt men by de Platen, bestaande deeze eerste aflevering uit 8 stuks, waar onder één grote en twee kleinere Platte gronden voor den aanleg van fraaye, zogenaamde Engelsche Partyën, welke origineel zyn. De prys gecoleurd is f 3,- ongecoleurd f 1-15

3 december 1844
L.P. Roodbaard, architect te Leeuwarden
No. 531. Adam en Eva in pastel, naar Titiaan
No. 532. Een zinnebeeld op den tijd, in dito.

2 juni 1851
Door het overlijden van den Heer Roodbaard, neemt L. VLASKAMP, Architect, thans woonachtig te Hellum, bij Groningen, de vrijheid zich te recommanderen tot het AANLEGGEN van BUITENPLAATSEN en TUINEN, alsmede tot het maken van PLANNEN of TEEKENINGEN. Kan bewijzen van bekwaamheid leveren en belooft eene goede bediening.

25 juli 1851
KRUIWAGENS
Dezelfde, zal op tijd en plaats voorgemeld, tevens verkoopen: ongeveer 50 KRUIWAGENS (pijpegaaltjes) behoord hebbende aan nu wijlen den heer L.P. Roodbaard.

1 augustus 1851
KRUIWAGENS
Dezelfde, zal op tijd en plaats voorgemeld, tevens verkoopen: ongeveer 50 KRUIWAGENS (pijpegaaltjes) met ijperen en eschen armen soo mede swaar beslag, behoord hebbende aan nu wijlen den heer L.P. Roodbaard.

Veel zoeksucces en nog meer bladerplezier.
Jan Holwerda

4 gedachten over “De Leeuwarder Courant, vanaf 1752, digitaal

 1. Wie is er ook in Leeuwarden geboren, maar wel voordat de Leeuwarder Courant bestond…maar het blijft toch een Fries, alhoewel velen denken dat het een Vlaming is. Je weet dus noot of er in het verleden niet aandacht aan hem geschonken is in Leeuwarden. Ik heb het over Hans Vredeman de Vries (Leeuwarden, 1527 – Antwerpen, Den Haag of Hamburg, 1606, 1607 of 1609). Ik heb nog niet gezocht. Dank voor de tip Jan. CO

 2. Vreemd, een uitgave van 1802, van uitgever J. Allart, en dan geschreven met 1 x a, in het titelwoord Tuinsieraden. Ik let altijd heel goed op de titelbeschrijving van dit werk en beweer altijd dat de eerste druk te herkennen is aan het feit dat er republiek in de titel staat (in de volgende druk van 1819 staat koninkrijk) en de titel zelf geschreven is met 2 x aa in het woord tuinsieraaden. Wat gebeurt hier nu? De krant geeft de titel met 1 x a; en in de ondertitel komt het woord Sieraaden nog twee maal voor met 2 x aa. Vreemd dus. Wie heeft er ooit dit werk gezien met 1 x a in de titel bij een uitgave van 1802? CO

 3. ’t zijn natuurlijk slechts adverties.

  Naamlijst van Nederduitsche boeken (1804) vermeldt

  G. van Laar, Magazijn van Tuin-Sieraaden, of Verzameling van Modellen van Aanleg en Sieraad, voor groote en kleine Lust-hoven, voornamelijk van dezulke die, met weinig kosten, te maaken zijn.  Getrokken uit de voornaamste buitenlandsche Werken, naar de gelegenheid en gronden deezer Republiek gewijzigd, en met veele nieuwe Platte Gronden en Sieraaden vermeerderd. No. I. gr. 4to. met 8 Plaaten en gegrav. Tijtel en Vignet. Te Amst. bij J.allart.  f 1.16
  —- Idem, met Gecouleurde Afbeeldingen der Sieraaden en Platte Gronden.  f 3.-

  Dus met Tuin-Sieraaden en Republiek

 4. De advertenties wemelen altijd van spel- en tipografische fouten. Ik heb gezien dat er in een advertentie hetzelfde woord op 2 verschillende manieren werd gezet. Ook dat er plotseling een schuine letter in een woord voorkwam. Dus ik zou niet veel aandacht willen geven aan de spelling in de advertentie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *