Wateroverlast in xe2x80x98t Hof en het Oranjepark te Vlaardingen

N.a.v. de weblog Water in xe2x80x98t Hof (Vlaardingen), d.d. 20 maart 2007

De tuin van xe2x80x98t Hof is aangelegd in 1627 door Wilhelm van Ruytenburgh (1600 xe2x80x93 1652); hij was onder andere Heer van Vlaardingen en was ook bekend als de man in het goudgele kostuum afgebeeld op De Nachtwacht van Rembrandt. Het was een Hof bij een buitenplaats waarvan de funderingen in 2004 zijn blootgelegd.

Het maaiveld van het Hof is thans nogal ongelijk ingeklonken, waardoor hier en daar laagten zijn ontstaan waarin gedurende de winterperiode water blijft staan. Enige taxusboompjes stierven af en sommige loofbomen lijden onder te vochtige bodemomstandigheden. Enige verbetering zou snel verkregen kunnen worden door in de laaggelegen beplantingsvakken greppels te graven (c.q. wadixe2x80x99s) met duikers onder de paden door. Deze greppels kunnen rechtsstreeks afwateren op de singels die in het park voldoende aanwezig zijn. Vooral in parken in venige Hollandse streken is het grondwaterbeheer van essentiëel belang. Hiertoe moeten bekend zijn – middels opmeting van maaiveldhoogten en van de situaties van de grondlagen xe2x80x93 de algehele bodemstructuur en ook de gemiddelde hoog – en laag waterpeil. Het moge bekend zijn dat het instituut van Professor Edelman te Wageningen veel ervaring heeft in zulke opmetingen en karteringen.

Tijdelijk hoog water is voor de meeste bomen niet schadelijk. Te lang hoog water heeft echter als gevolg dat er geen beluchting is van de bewortelde zone en dus dreigt verstikking van de meest bomen. Ooibosbeplantingen, moerascypressen en dergelijke kunnen lang onder water staan maar Fagaceae en andere zijn veel gevoeliger. De beluchting van de grond en de doorstroming ervan wordt sterk beïnvloed door de structuur van de aardlaagjes. Deze storende lagen of laagjes kunnen doorbroken worden, bij voorbeeld door begreppeling. Kennis van de bodem en van de grondwaterbewegingen is noodzakelijk om een park in de loop van vele jaren te kunnen beheren c.q. de waterbewegingen te beheersen. Natte toplagen veroorzaken niet alleen luchtgebrek maar ook is de kans op ontworteling bij storm zeer groot, zeker als er gaten in de kroonlaag ontstaan. Een brede wortelkluit maakt de boom zeer stabiel. Een ondiepe smalle beworteling maakt een sterke groepsbescherming noodzakelijk. Voorts moet nog opgemerkt worden dat een snelle ontwatering een grote inklink zal veroorzaken van slappe venige gronden, en dat is vrijwel altijd funest. Een zeer zorgvuldig waterbeheer blijft absoluut noodzakelijk bij een vakkundig parkbeheer. De keuze van de boomsoorten in relatie tot het grondtype, de ontwateringsmogelijkheden, de pH xe2x80x93 trajecten, de beheersbudgetten en dergelijke is uiteraard van eminent belang.

Tot slot pleit ik ervoor om in Cascade meer aandacht te besteden aan de technische facetten van de ontwerpen en de restauratieplannen naast de vormgevende aspecten. Er zijn vele publikaties waarnaar verwezen kan worden, zoals Landschap en beplanting in Nederland van Christiaan van Leeuwen en H. Doing-Kraft, Toepassingsmogelijkheden van Nederlandse houtige gewassen van Heybroek (1953) en Houtzagers (1954), Die Bewurzelungsverhältnisse der Pflanzen van prof. dr Hans Weler.

Ing. W.C. Hoogeweij
Oberonlaan 25
3318 EM  Dordrecht


Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de ‘Nachtwacht’.

Schutters van de kloveniersdoelen uit een poort naar buiten tredend. Op een schild aangebracht naast de poort staan de namen van de afgebeelde personen: Frans Banninck Cocq, heer van Purmerlant en Ilpendam, Capiteijn; Willem van Ruijtenburch van Vlaerdingen, heer van Vlaerdingen, Lu[ij]tenant; Jan Visscher Cornelisen, Vaendrich; Rombout Kemp, Sergeant; Reijnier Engelen, Sergeant; Barent Harmansen; Jan Adriaensen Keyser; Elbert Willemsen; Jan Clasen Leydeckers; Jan Ockersen; Jan Pietersen Bronchorst; Harman Iacobsen Wormskerck; Jacob Dircksen de Roy; Jan vander Heede; Walich Schellingwou; Jan Brugman; Claes van Cruysbergen; Paulus Schoonhoven. De schutters zijn gewapend met lansen, musketten en hellebaarden. Rechts de tamboer met een grote trommel. Tussen de soldaten links staat een meisje met een dode kip om het middel, rechts een blaffende hond. Linksboven de vaandrig met de uitgestoken vaandel.

1 gedachte op “Wateroverlast in xe2x80x98t Hof en het Oranjepark te Vlaardingen

  1. Recent kreeg het ontwerp van Michael van Gessel het groene licht van het college van B&W van Vlaardingen en de status definitief. Als antwoord op het waterprobleem wordt gesproken over:
    'Het graven van meer waterpartijen en deze met elkaar verbinden lost het waterprobleem op. Meer en stromend water zorgt, samen met een nieuwe drainage en het licht ophogen van delen van het park, voor snelle afvoer van overtollig water.'
    Lees meer via de website van de gemeente Vlaardingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *