Studiemiddag: Adel, macht en landbouw 1750-1900.


De buitenplaatsen Klingelbeek, Den Brink en Hulkestein te Arnhem, ca. 1740.
De laatste was het oudste Brantsen-bezit, sinds 1666.  Bron: Gelders Archief.

De Vereniging van Landbouwgeschiedenis 2013 organiseert op vrijdag 12 april 2013, vanaf 14:00 (na afloop van hun jaarvergadering), de studiemiddag Adel, macht en landbouw 1750-1900:

14.00 uur    prof. dr. Wijnand Mijnhardt. Naar een nieuwe geschiedenis van Nederland: balans tussen stad en platteland
14.30 uur    prof. dr. Yme Kuiper. Van ‘Adel in Friesland’ naar ‘landed elite’ in Nederland,1750-1900
15.00 uur    dr. Piet van Cruyningen. De adel en grondbezit, 1750-1850
15.30 uur    pauze met koffie en thee
15.50 uur    dr. Jaap Moes. Tussen trend en traditie. Over macht van de Nederlandse adel als grondbezitter in een periode van toenemende verstedelijking, 1848-1914
16.20 uur    dr. Elyze Storms-Smeets. Familiar bezit in Gelders Arcadië: de buitenplaatsen en landgoederen van regentenfamilie Brantsen
16.50 uur    debat
17.15 uur    borrel

Meer details, over de aanleiding en meer over de inhoud van de verschillende bijdragen vindt u op www.landbouwgeschiedenis.nl (klik aldaar op ‘studiedag’, in linkermenu).

Studiemiddag is voor iedereen toegankelijk, wel opgeven; via office.rhi@wur.nl of 0317-482096.
Datum: vrijdag 12 april 2013, vanaf 14:00
Locatie: Wageningen Universiteit, Forum-gebouw, zaal C214
(Droevendaalsesteeg 2, Gebouw 102, 6708 PB Wageningen)

Eerste ‘buxus’ of te wel Ilex crenata Dark Green gaat de grond in.


Eerste ‘buxus’ of te wel Ilex crenata Dark Green gaat de grond in.  Bron: www.omroepgelderland.nl.

Gisteren werd de eerste van in totaal 80.000 stuks Ilex crenata ‘Dark Green’ in de grond gezet.

De foto laat zien dat dit in de Boventuin is. In de Koningstuin  en Koninginnetuin vinden de voorbereidende grondwerkzaamheden plaats.  JH

 


Foto’s: twitteraccount @TuinenHetLoo.

Heerlickheit Montfort.


Heerlickheit Montfort.

Met de schuurlezing tuinarcheologie nog vers in het achterhoofd…
In 2007 werd er al bericht over het bij het Limburgse kasteel Montfort uitgevoerde archeologisch onderzoek (weblogs 2007: 1, 2 en 3). Het verslag is nadien (recent?) online beschikbaar gekomen en vermeldt samengevat: de indeling van het tuincomplex wordt door de opgravingen grotendeels bevestigd en komt meest overeen met de weergave van de tuin als op een kaart uit 1774. Resten of aanwijzingen van de voormalige paden zijn niet aangetroffen, deze zullen in de bouwvoor zijn opgenomen en verploegd. Sporen direct onder de bouwvoor brengen wel de diverse voormalige waterlopen en waterpartijen duidelijk in beeld. Ook is een brugfundament aangetroffen. In de voormalige waterlopen en -partijen werden overigens geen bruikbare resten voor pollenanalyse aangetroffen.

Na doorbladeren en her en der een stuk lezen krijg ik wel de indruk dat het ‘grand canal’ (wat het formaat dan ook geweest moge zijn) over het hoofd is gezien. De diverse kaarten en minuutplan laten dit toch echt wel zien. Dit ‘grand canal’ mag dan buiten het onderzoeksgebied zijn gevallen, maar in de kaartanalyse had dit wel naar voren moeten komen en in de navolgende planvorming had dit element mogelijk ook een betekenis kunnen hebben.

Als gezegd, planvorming volgde en de gemeente Roerdalen en de stichtingen Kasteel Montfort en Het Limburgs Landschap bundelden hun krachten om kasteel Montfort en het omliggende landschap te ontwikkelen. De relatie tussen kasteel en zijn landschap moet tot uitdrukking komen door plannen die betrekking hebben op zowel landschaps- en natuurontwikkeling, restauratie en evenementen als toerisme en recreatie. De historische en toeristische waarde van het kasteel zelf wordt vergroot door het restaureren van de middeleeuwse kelders van de oostvleugel, de 17e eeuwse geometrische tuin wordt zichtbaar gemaakt, nieuwe natuur wordt ontwikkelt en een evenemententerrein krijgt een plek.
Meer over het project valt te lezen op www.kasteelmontfort.eu.  JH


Kasteel Montfort, Veldminuut 1842  Bron: watwaswaar.nl.