Bijdorp bij Voorschoten, ca. 1700


Bijdorp (Voorschoten, ca 1700) (Bron: Speciale collecties UB Leiden)

Het is langzamerhand een bekende verwondering. Kaarten, ontwerpen en afbeeldingen die je al wel kende uit een enkele publicatie, vaak zwart-wit, klein, van slechte kwaliteit. Dat origineel dat (giga) groot en in kleur nooit tot zijn recht komt in welke publicatie dan ook. Ook een bericht als dit kan dat niet. Wel is hier boven te zien dat het origineel in kleur is. Ook zijn uitsneden te tonen, hier onder. Maar voor de details, om in- en uit te zoomen moet je of het origineel onder ogen kunnen krijgen en/of met een scan op hoog kwalitatief niveau kunnen spelen. Doe dat vooral ook met dit voorbeeld: Bijdorp bij Voorschoten, van circa 1700; zie Speciale collecties UB Leiden; klik hier (laden kan even duren) ; een download kan natuurlijk ook.
Jan Holwerda

 

Digitale studiemiddag Stinzenplanten 22 april 2021


Haarlems klokkenspel op Martenastate (Cornjum) (Foto: Klaas de Boer)

(OVERGENOMEN)

Uitnodiging digitale studiemiddag
Stinzenplanten – bijzondere voorjaarsplanten onder een Friese naam
donderdag 22 april 2021, 13:15 uur – 16:15 uur

In een samenwerking van het Gilde van Tuinbazen, de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) en financiële ondersteuning door het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) een digitale studiemiddag over Stinzenplanten, waarvoor wij u met genoegen uitnodigen. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 april 2021 van 13:15 uur – 16:15 uur en zal via een livestream vanaf het dan net gereedgekomen koetshuis op Huis Landfort in Megchelen te volgen zijn.

Achtergrond
Bonte krokus, holwortel, bostulpen, knikkende vogelmelk, Haarlems klokkenspel… Ze zijn een feest voor het oog en een aankondiging van de lente. Deze voorjaarsbollen voor de verwildering zorgen voor kleurrijke velden in tuinen en parken. Het zijn de juweeltjes van het voorjaar deze bollen voor de verwildering. Vanaf de 16de eeuw is men al begonnen deze verwilderingsbollen aan te planten op kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen en bij huizen van notabelen. Maar ze zijn ondertussen ook te vinden in pastorietuinen, stadswallen, begraafplaatsen en de oudere stadsparken. De benaming stinzenplant voert terug naar de benaming die heemkundige Jacob Botke (1877-1939) in 1932 introduceerde. Het woord is afkomstig van de bevolking van Veenwouden (FR) die de voorjaarsbloemen rondom de Schierstins stinzeblomkes noemde. Stins is het Friese woord voor een middeleeuwse woontoren. Deze bijzondere begroeiingen bleken echter op meerdere plekken in Nederland voor te komen. Men heeft vervolgens de naam stinzenplant van Botke overgenomen voor de plantengroep.

De belangstelling voor stinzenplanten neemt toe, zowel bij eigenaren en beheerders van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen als bij het grotere publiek. Deze opbloeiende interesse is mooi, maar vraagt tegelijkertijd om bewustzijn over het historische karakter van en zorgvuldige omgang met deze bijzondere stinzencollecties. Op deze digitale studiemiddag geven uiteenlopende sprekers op basis van hun expertise en ervaring hun visie op wat stinzenplanten zijn en wat ze bijzonder maakt. Verder vertellen ze hoe bestaande en nieuwe stinzencollecties te onderhouden zijn en kennisoverdracht te bewerkstelligen is naar bijvoorbeeld vrijwilligers en de gewone tuinier.

Voor wie?
Deze studiedag is bedoeld voor eigenaren/beheerders van historische tuinen en parken, voor tuinbazen, voor vrijwilligers die direct betrokken zijn bij de instandhouding van deze tuinen en parken en uiteraard voor de liefhebbers van stinzenplanten. Deelname is gratis na aanmelding. U kunt zich hier aanmelden. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u uiterlijk 24 uur voor aanvang van dit programma een link voor deelname toe.

Ongevouwen waaier met buitenplaats


Ongevouwen waaier met buitenplaats (Bron: NH Archief)

Al bladerend door materiaal van het Noord-Hollands Archief kwam deze ongevouwen waaier voorbij, met een buitenhuis en volière. Mensen en vogeltjes brengen leven in de tekening, maar is de voorstelling er ook één naar het leven? Waar dan? Welke buitenplaats?
Jan Holwerda

Uitnodiging tot publiceren in CASCADE bulletin voor tuinhistorie

Het CASCADE bulletin voor tuinhistorie is een onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift uitgegeven door Tuinhistorisch Genootschap CASCADE. Het is dit jaar dertig jaar geleden dat ons bulletin voor het eerst verscheen, aanvankelijk twee maal per jaar. Afgelopen jaar besloten bestuur en redactie hiervan een jaarlijkse uitgave te maken, met een nieuw formaat en format. Het eerste resultaat hiervan hebben onze donateurs inmiddels in de bus gekregen en is heel goed ontvangen.

In het bulletin hebben onderzoekers de mogelijkheid nieuwe onderzoeksresultaten te publiceren; ook na dertig jaar zijn er nog veel nooit gepubliceerde oude(re) en recente onderzoeksresultaten die interessant zijn voor ons vakgebied.

De redactie ziet een bijdrage daarom heel graag tegemoet. Dus mocht je onderzoek willen publiceren, stuur dan je voorstel voor kopij als synopsis, voorzien van enkele afbeeldingen, in PDF, voor 1 mei aanstaande aan redactie@cascade1987.nl.

Vergrooting der Haarlemmer Hout door Van Varel


Kaart der nieuwe vergrooting van den Haarlemmer-Hout (1755), Jan van Varel P.Z. (Bron: VU Amsterdam, groot)

Bovenstaande kaart is natuurlijk wel bekend, mogelijk onderstaande advertenties betreffende deze kaart nog niet…

Op 5 april 1755 werd de kaart in de Oprechte Haerlemsche courant  aangekondigd:
J. van Varel Pietersz., stads-landmeeter te Haerlem, thans in zyne qualiteyt bezig zynde aan eene nieuwe vergrooting van den Haerlemmer-Hout, en van ter zyde hebbende vernomen, dat mogelyk eerlang eene gebrekkige kaart of afbeeldsel van dat plantsoen stond in ’t koper gebragt en uytgegeeven te worden; maakt bekend, dat hy met Ad. Spinder, mede landmeeter te Haerlem, is overeengekomen om met permissie van de Ed. Groot Achtb. Heeren Burgemeesteren der Stad Haerlem, zo spoedig als doenlyk zal zyn, in gereedheyd te brengen: Eene accurate Kaart of Afbeeldzel deezer nieuwe Vergrooting van den Hout en den Aanleg van dit nieuw plantsoen; welke ten teeken van echtheyd door eene van beyde onderteenkend zynde, zal te bekomen zyn by den boekverkooper Bosch te Haerlem, en verder in de Buyten-Steden.

Dus onder Jan van Varel vond de vergroting van de Hout plaats. En als deze vergroting dan in een kwalitatief goede kaart moet verschijnen, dan zal hij dat zelf wel doen.

Drie maanden later, in de Oprechte Haerlemsche courant van 5 juli 1755, blijkt de kaart verschenen en te koop: Te Haerlem by J. Bosch [overige verkopers] is te bekomen: Kaart der nieuwe Vergrooting van den Haerlemmer Hout, groot 11 morgen, 138 roeden en 85 voeten Rhynlandse Mat; aangelegd op het Kaatsveld, en nu in ’t licht gebragt, met consent van hunne Ed. Groot Achtb. de Heeren Burgemeersteren en Regeerders der Stad Haerlem, door derzelver ordinaris landmeter Jan van Varel, P.Z., in de jaare 1755, à 8 stuyvers; en eenige weynige op groot papier, à 11 stuyvers.
Jan Holwerda

Projet du jardain des plantages et du Etang de Coldenhove


Projet du jardain des plantages et du Etang de Coldenhove, ongedateerd [1700-1701], ongesigneerd (Bron: Nationaal Archief)

In het Cascade bulletin voor tuinhistorie 2019-2 staat de bijdrage ‘De tuinaanleg van Coldenhove, niet alleen ontworpen, maar ook uitgevoerd’. De scans die het Nationaal Archief toen op aanvraag heeft gemaakt heeft ze nu in haar beeldbank geplaatst. Dus nu kunt u zelf het ontwerp eens gedetailleerd bekijken, flink inzoomen en schuiven met die kaart. Volg deze link.

Ruziënde hoveniers

Niets nieuws onder de zon. De onderstaande advertenties zouden vandaag de dag raken aan spuien op social media, betwisten van een concurrentiebeding en inzet van de rijdende rechter…

In de Oprechte Haarlemse courant van 14 januari 1797 valt te lezen:
Tot myn byzonder leedweezen vernomen hebbende, dat Lodewyk Nelburg en Frederik Swartsenbag, (by my als knegts gewerkt hebbende,) zig by myne calanten hebben vervoegt, en zig verstout te zeggen dat ik voornemens was met myne affaire uit te scheiden, en daarenboven my met alle laster en smaad hebben overlaaden, om was het mogelyk my met myn vrouw en kinderen ongelukkig te maaken. Zoo vinden my verpligt by deezen te adverteeren, dat ik wel degelyk blyf continueeren in myn affaire als hovenier, tot het waarnemen en aanleggen van tuinen, en blyvende my derhalven ten sterkste aan alle myne begunstigers recommandeere, met belofte van eene prompte en eerlyke bediening; en iemand van bovengemelde supplianten haar gedrag en slegte conduiten eenige nader berigt begeerende, zoo ben niet alleen voor my zelfs in staat zulks te bewyzen, maar andere braave lieden op te geeven die zulks mede zullen declareeren. Myn adres is Frans Roeters, Mr. Hovenier, in de Plantagie, in de Kerklaan, by de Middenweg.

In de Amsterdamse courant van 26 januari 1797 volgt de reactie:
Wy ondergetekenden vinden ons verpligt ter bewaring van onze geschondene eer en goede naam by deezen te declareeren, dat al het geen door Frans Roeters, Mr. Hovenier, in de Plantagie in de Kerklaan, by advertissement in de Amsterdamsche en Haarlemsche Couranten, van den 14den deezer, ten onzen laste is gemeld, in allen opzigten bezyden de waarheid is, en wy ons geheel onschuldig kennen; verzoekende en verwagtende dn gemelde Frans Roeters, om indien hy iets hoe genaamd tot onzen laste weet voort te brengen, ons voor den competenten rechter te dagvaarden, beloovende altoos bereid te zyn voor denzelven te verschynen, en aldaar zoodanig te antwoorden, als wy na bevind van zaaken nodig oordelen zullen Lodewyk Nieburg en Frederik Swartsenbag, Hoveniers.

Hoe het verder is gelopen vond ik niet terug in de kranten.
(Frans Roeters had overigens een jaar eerder de firma van Johannes Montsche overgenomen, zie het artikel over Johannes Montsche, door Arinda van der Does, in Cascade bulletin 2012-1)

Webinar Cementrustiek – 31 maart 2021


Villapark ’t Loo te Blaricum, tussen de Koningin Emmalaan en de Koningin Wilhelminalaan

(OVERGENOMEN)

CEMENTRUSTIEK
bijzonder element in rood en groen erfgoed
Webinar 31 maart, 13.30 – 15.15 uur

Cementrustiek: een bijna vergeten onderwerp. Het is een bijzondere ambachtskunst in rustieke, landelijke stijl gebaseerd op cement met andere materialen.Variërend van boomstambruggen, kluizenaarshutten, Lourdes-grotten en kunst-rotsen tot allerlei sierelementen in het interieur. Cementrustiek is in de praktijk erg kwetsbaar. Wat weten we van cementrustiek en hoe restaureren we het? Tijdens dit webinar hoort u over achtergronden en praktijkervaringen met het beheer en behoud van cementrustiek. Interessant voor onderzoekers, uitvoerenden en eigenaren in zowel gebouwd erfgoed als groen erfgoed. Met veel ruimte voor vragen (mondeling of in de chat).

Klik hier voor het programma van dit webinar. U kunt zich hier aanmelden. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.


Aan de Koningin Wilhelminalaan (Foto: Jan Holwerda)

Nieuwsbrief Groen Erfgoed

Deze nieuwe nieuwsbrief wordt u aangeboden door het Gilde van Tuinbazen, de Vereniging van Erfgoedhoveniers, de Vakgroep Groen Erfgoed, de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. De betrokken organisaties besteden elk aandacht aan het borgen van de kwaliteit in onderhoud en herstel van het cultuur-historisch groen. De behoefte aan onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling groeit. Deze nieuwsbrief richt zich primair op de betrokken professional in het groen erfgoed. Bijvoorbeeld als professionele opdrachtgever, beleidsmaker, coördinator, onderzoeker, landschapsarchitect, erfgoedhovenier, tuinbaas of werkvoorbereider. De distributie van deze nieuwsbrief verloopt in eerste instantie via de participerende organisaties.

Via deze link vindt u de webversie van de eerste nieuwsbrief.
En u kunt zich via deze link rechtstreeks (gratis) abonneren.